Skip to main content

To døde og Nick blev hjerneskadet: Nyt i sagen

Nick Vejle blev hjerneskadet, da han forsøgte at redde to fiskere, og måtte gennem en langvarig civil sag for at få erstatning. En opslidende proces, der kunne have været undgået, mener advokat.

Ulykken skete her. KLIK FOR FLERE BILLEDER. Foto: Rasmus Skaftved
Ulykken skete her. KLIK FOR FLERE BILLEDER. Foto: Rasmus Skaftved
Ulykken skete her. Foto: Rasmus Skaftved
Ulykken skete her. Foto: Rasmus Skaftved
Ulykken skete her. Foto: Rasmus Skaftved
Ulykken skete her. Foto: Rasmus Skaftved
Ulykken skete her. Foto: Rasmus Skaftved
Ulykken skete her. Foto: Rasmus Skaftved

Citathistorie: Fagbladet 3F.

Nick Vejle faldt bevidstløs om i svovlbrintedampe fra forrådnede skidtfisk, da han 4. august 2014 forsøgte at redde to nødstedte fiskere i lastrummet på en kutter i Strandby Havn i Nordjylland.

De to fiskere døde, og Nick Vejle, som på ulykkestidspunktet var ansat som pumpemand hos Grenaa Lossekompagni, pådrog sig en svær hjerneskade. Det samme gjorde en Falck-redder, der deltog i redningsaktionen. Siden har Nick Vejle måttet føre et civilt søgsmål helt til Højesteret for at få erstatning af Grenaa Lossekompagni.

Nu kritiserer hans advokat Arbejdstilsynet for for sent at rejse tiltale efter straffeloven mod selskabet. Det skriver Fagbladet 3F.

Da han arbejdede for Grenaa Lossekompagni, blev Nick Vejle hverken udstyret med et åndedrætsværn eller en såkaldt H2S-måler, der kunne måle svovlbrinte. Før ulykken havde han heller aldrig hørt om, at der opstå farlige situationer med fisk, der afgav gasser, eller fået at vide, at han skulle blive på kajen.

Efter ulykken gav Arbejdstilsynet et strakspåbud til Nick Vejles daværende arbejdsgiver om, at virksomheden skulle forebygge faren for kvælning under arbejdet. Siden valgte Arbejdstilsynet og politiet at henlægge ulykken, der var en af de største arbejdsrelaterede dødsulykker i Danmark i nyere tid, da de omkomne var i familie med hinanden.

Det skete, uden at Nick Vejle nogensinde blev afhørt af politiet eller Arbejdstilsynet, som heller ikke vurderede, at der var grundlag for at rejse tiltale og føre en straffesag mod Grenaa Lossekompagni for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

– Det er besynderligt, at man ikke har ønsket at høre Nick Vejles udlægning af, hvad der skete i forbindelse med ulykken, siger advokat Marianne Fruensgaard fra HjulmandKaptain.

Undrer sig over myndigheder

Hun har ført en civil sag for Nick Vejle mod Grenaa Lossekompagni, som både i by-, lands- og højesteret er blevet dømt til at betale erstatning til den tidligere pumpemand. Og hun undrer sig over myndighedernes ageren.

Efter Nick Vejle i marts 2019 vandt sagen i landsretten, foretog Arbejdstilsynet nemlig pludselig en kovending og anmodede Nordjyllands Politi om at genoptage straffesagen mod Grenaa Lossekompagni for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med en bødepåstand på 80.000 kroner. Samtidig bad Arbejdstilsynet politiet om at afbryde sagens forældelsesfrist.

– Det er dybt beklageligt, at Arbejdstilsynet først så sent i forløbet bliver opmærksom på, at der burde have været rejst tiltale efter straffeloven mod Grenaa Lossekompagni, siger Marianne Fruensgaard.

– Det er et uheldigt udgangspunkt for en retssag, at der er en myndighed, som har begået fejl. Og det blev brugt af modparten i retten, siger hun.

Marianne Fruensgaard henviser til, at Grenaa Lossekompagni både i by- og landsretten netop argumenterede for, at der ikke var noget at komme efter, da virksomheden ikke var tiltalt for brud på arbejdsmiljølovgivningen.

– I retten blev det fremhævet af modparten, at Arbejdstilsynet og politiet havde opgivet at rejse tiltale i sagen. Og det blev brugt som argument for, at der ikke var et arbejdsgiveransvar for Nick Vejles ulykke, siger Marianne Fruensgaard.

Kritiserer Arbejdstilsynet

Trods Arbejdstilsynets anmodning indstillede Nordjyllands Politi til Statsadvokaten i Viborg, at sagen ikke genoptages. Det skete blandt andet med henvisning til, at der ikke er kommet nye oplysninger frem, og der er gået næsten fem år siden, at efterforskningen blev indstillet.

Statsadvokaten for Viborg erklærede sig enig i politiets afgørelse og påpegede samtidig, at strafforfølgningen kun kunne være fortsat, hvis den havde været forkyndt inden for to måneder efter, at efterforskningen blev indstillet. Det skulle dermed have været sket 4. februar 2015.

– Hvis Arbejdstilsynet havde undersøgt forholdene ordentligt og afhørt Nick Vejle om forløbet, så kunne der fra starten være indstillet til at rejse tiltale i forhold til det strafferetlige ansvar, og vi kunne måske have undgået at bringe den civile sag for domstolene og igennem tre instanser, siger Marianne Fruensgaard.

Fagbladet 3F har på baggrund af advokatens kritik stillet en række spørgsmålet til Arbejdstilsynet om håndteringen af Nick Vejles sag.

Arbejdstilsynet skriver i dets svar blandt andet, at fordi en virksomhed er erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler, er det ikke ensbetydende med, at arbejdsgiveren strafferetligt kan gøres ansvarlig for en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Kunne ikke retsforfølges

På spørgsmålet om, hvorfor Arbejdstilsynet bad Nordjyllands Politi om at genoptage straffesagen mod Grenaa Lossekompagni, efter at Nick Vejle havde vundet den civile sag i højesteret, skriver tilsynet:

“Det skyldes, at landsrettens vurdering af påregnelighed var anderledes end den vurdering, som Arbejdstilsynet havde foretaget i forbindelse med vurderingen af strafspørgsmålet i 2014, og fordi Arbejdstilsynet ikke på forhånd kunne afvise, at det kunne have en betydning for, om straffesagen kunne genoptages.”

Samtidighed henviser Arbejdsstilsynet til, at Statsadvokaten i juli 2019 traf en afgørelse om, at der ikke var grundlag for at genoptage straffesagen mod Nick Vejles tidligere arbejdsgiver, da der ikke var fremkommet nye oplysninger i sagen. Og at statsadvokaten i afgørelsen henviste til, at der ikke var enighed blandt de tre dommere i landsretten, hvilket ifølge Arbejdstilsynet underbygger, at der ikke foreligger en entydig vurdering af ansvaret for virksomheden.

Også i Folketinget Beskæftigelsesudvalg har der været stillet spørgsmål til Nick Vejles sag. Og her var Arbejdstilsynets vurdering også, at Grenaa Lossekompagni ikke kunne strafforfølges.

Fagbladet 3F har derfor spurgt, om Arbejdstilsynet har begået fejl, når man pludselig forsøger at få straffesagen genoptaget. Arbejdstilsynet skriver i dets svar, at spørgsmålet om påregnelighed i den konkrete sag har været en vanskelig juridisk vurdering og henviser til, at der ikke var enighed blandt dommerne i Vestre Landsret og Højesteret.

Dertil kommer, at Statsadvokaten i Viborg i afgørelsen om genoptagelse af straffesagen har bemærket, at ”bevisvurderingen i en straffesag er en anden end i en civil erstatningssag,” og at ”vurderingen af påregnelighed ved en straffesag ikke per automatik er den samme som i en civil sag”. Afgørelsen i den konkrete sag vil indgå som erfaring i forhold til fremtidige sager“, skriver tilsynet.

Direktør Jan Kvist Nielsen, Grenaa Lossekompagni, har ikke ønsket at kommentere sagen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Grenaa Lossekompagnis advokat, Torben Rhodin, inden Fagbladet 3F’s deadline.

Del din kommentar