Fakta

§ 171 og § 172

171:

Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk
Stk. 2: Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis
Stk. 3: Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne

172:

Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år
Stk. 2: Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år

Kilde: Danske love