Fakta

23 punkter

Her er et overblik over de 23 punkter, som regeringen foreslår med udspillet til et nyt politiforlig.

* 20 nye nærpolitienheder:

Oprettelse af 20 nye nærpolitienheder placeret geografisk spredt i hele landet, så politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kommer tættere på borgerne lokalt.

* 150 ekstra lokalbetjente:

110 lokalbetjente kobles til de 20 nye nærpolitienheder. Yderligere 40 lokalbetjente tilføres i 2024, så der på landsplan vil være cirka 550 dedikerede lokalbetjente i 2024.

* Flere politiopgaver skal løses tættere på borgerne:

150 operative politibetjente til at løse flere politiopgaver i kredsene, herunder styrke straffesagsbehandlingen.

* Mere tillid og plads til politifagligheden:

Der skal være mindre detailstyring og mere plads til lokal ledelse og politifagligheden.

* Styrket lokalt handlerum i politikredsene:

Det lokale handlerum i kredsene skal styrkes, hvilket betyder mere synlighed og ansvar for de lokale politidirektører.

* Ny national efterforskningsenhed:

De mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer samles i en national efterforskningsenhed.

* Ny politiuddannelse til civile efterforskere:

Der oprettes en ny politiuddannelse til civile efterforskere for at styrke politiets efterforskning af den komplekse kriminalitet.

* Flere underretninger om hvidvask skal føre til sager:

Hvidvasksekretariatet får bedre og mere effektive it-værktøjer til at identificere og videreformidle relevante hvidvaskunderretninger.

* Fast track-ordning ved mistænkelige transaktioner:

Der skal være bedre muligheder for at beslaglægge større pengebeløb eller værdier fra kriminalitet ved særligt mistænkelige transaktioner.

* Bedre værn mod it-relateret kriminalitet:

Modernisering af de lovgivningsmæssige rammer, så politiet eksempelvis gives mulighed for at skaffe sig adgang til og overvåge servere, der misbruges af kriminelle.

* Ny digital politipatrulje:

En “digital patruljeenhed” skal sikre politiets synlighed på nettet og understøtte efterforskning af strafbare forhold på nettet.

* Flere hænder til behandling af straffesager i anklagemyndigheden:

Flere ressourcer til anklagemyndigheden skal sikre flere hænder til at behandle de mange straffesager, så sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden kan nedbringes.

* Flere hænder til behandling af straffesager i politiet:

Flere dedikerede politibetjente og civile medarbejdere til straffesagsbehandling i politiet, så sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden kan nedbringes.

* Nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet:

Politiet og anklagemyndigheden skal have bedre muligheder for efterforskningsmæssig prioritering af it-relateret økonomisk kriminalitet.

* Hurtigere sagsbehandling i hele straffesagskæden:

Der igangsættes et arbejde, der skal identificere konkrete tiltag, som kan styrke sagsbehandlingen og reducere sagsbehandlingstiden på tværs af hele straffesagskæden.

* Et rigspoliti med fokus på kerneopgaverne:

Rigspolitiet skal fokusere på de klassiske styrelsesopgaver som øverste politimyndighed. Tilbageværende funktioner og opgaver skal tilføre politikredsene reel merværdi.

* Ressourcer fra Rigspolitiet til det borgernære politiarbejde i politikredsene – i alt 300 betjente:

Der flyttes ressourcer fra Rigspolitiet til politikredsene, så det borgernære politiarbejde i politikredsene kan styrkes med 300 operative politibetjente.

* Et slankere rigspoliti bidrager til at styrke indsatsen mod den svære kriminalitet:

En stor del af politiets efterforskningsmæssige specialkompetencer, der i dag er placeret i Rigspolitiet, udskilles og forenes i den nye enhed.

* Mere sikker drift af politiets it:

Fusion mellem dele af politiets it-organisation og Statens It. Fusionen skal sikre mere moderne og tidssvarende drift af politiets it-systemer.

* 300 ekstra politibetjente i 2022:

Politiet styrkes ved at uddanne 150 ekstra politistuderende årligt i 2021 og 2022. Det vil sige i alt en stigning på 300 ekstra politibetjente i den samlede politistyrke.

* Modernisering af de nordatlantiske politikredse:

Renovering af bygningsmasse og anskaffelse af nyt materiel, så de fysiske rammer for effektiv, tryghedsskabende politibetjening er til stede.

* Ny enhed mod seksuelle overgreb mod børn i Grønland:

Der oprettes en dedikeret enhed i Grønlands Politi, som skal sikre en bedre håndtering af de børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb.

* Bedre og mere sikker it-understøttelse:

Der afsættes midler til, at der i flerårsaftaleperioden kan tages helt nødvendige skridt til at modernisere politiets og anklagemyndighedens it.

Kilde: Justitsministeriet.