Fakta

Brev fra Lolland Kommune

Til
Miljøminister Lea Wermelin
Erhvervsminister Simon Kollerup

Angående Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions påbud om tilbagekald af håndspritsprodukter.

Som det er fremgået af dagspressen de seneste dage har Miljøstyrelsen meddelt påbud til flere virksomheder – lokalt SEIMEI i Nakskov – om tilbagekald af håndspritsprodukter fra forskellige handlende under påstand af, at der skulle være for stor risiko for en mulig forveksling med producenterne fødevareprodukter.

Virksomheden og også Lolland kommune forstår slet ikke denne begrundelse fra styrelsens embedsmænd, idet der efter vores klare vurdering er væsentlig forskel på emballage, etiketter m.v.

Såfremt påbuddet fastholdes af styrelsen efter klagebehandlingen, vil en sådan afgørelse få meget store økonomiske konsekvenser for den lokale virksomhed.

Det danske samfund har siden medio marts været i en særdeles alvorlig og kritisk situation på grund af Covid-19. Regering og Folketing har været nødsaget til at gribe ind lovmæssigt med en lang række reguleringer og begrænsninger for at sikre mod alvorlig smittespredning. En lang række lovregler i øvrigt er sat ud af kraft i en længere periode, men lempes nu langsomt som resultat af disse restriktioner og befolkningens indsats. Så normalt gældende regler på mange områder har været midlertidigt suspenderet.

I starten af den kritiske periode var der stor mangel på værnemidler og eksempelvis håndsprit. Sundhedsstyrelsen opfordrede direkte danske virksomheder, der havde mulighed for at kunne bidrage.

Ud fra en overordnet politisk samfundsbetragtning finder jeg det totalt uforståeligt og uacceptabelt, hvis en styrelses kontrolfunkton nu efterfølgende og på et højest diskutabelt grundlag med et påbud af denne karakter direkte sanktionerer og økonomisk straffer de virksomheder, der netop af egen drift tilbød hjælp til det danske samfund i denne meget alvorlige situation.

Jeg skal derfor på det kraftigste opfordre miljøministeren til hurtigt at intervenere i disse sager.

Jeg er helt aktuelt lige nu oplyst af virksomheden, at kontrolinspektionen i dag kl. 16 dels først har udsendt en pressemeddelelse om meddelelse af endeligt påbud om tilbagekald – og først dernæst oplyst virksomheden om samme.

Jeg skal hertil oplyse, at virksomeden allerede den 27. april svarede inspektionen på en række oplysninger – men altså først her den 10. juli modtog forvarsling om muligt påbud. Fremsendte yderligere oplysninger – men enheden har fastholdt sit påbud nu – med ultrakort varsel om senest nu onsdag den 22. at tilbagekalde.

Jeg finder enhedens sagsbehandling og behandling af virksomheden dybt uacceptabel og højest kritisabel.

Jeg har brug for en reaktion og kommunikation fra ministeriet i løbet af mandag den 20. juli i denne særdeles alvorlige sag for virksomheden.

Venlig hilsen

Holger Schou Rasmussen
Borgmester