Fakta

De nuværende regler

Her er Naturbeskyttelseslovens nuværende regler om reklamering:

 • I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.
 • Forbuddet omfatter ikke:
  • Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande.
  • Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren,
  • Trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed,
  • Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, og
  • Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren.
 • Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg.

Kilde: Retsinformation