Fakta

Det er betjentene tiltalt for

To betjente er tiltalt for at bruge ulovlige midler for at fremtvinge en tilståelse i strid med retsplejeloven. Hvis de ikke dømmes for det, vil anklagemyndigheden have dem dømt for pligtforsømmelse.

Sammen med en tredje betjent, der godkendte deres handlinger, er de desuden tiltalt for at misbruge deres stilling.

Her er de paragraffer, der er på spil i sagen:

* Retsplejeloven:

Paragraf 750: Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde.

* Straffeloven:

Paragraf 147: Når nogen, hvem det påhviler at virke til håndhævelse af statens straffemyndighed, derved anvender ulovlige midler for at opnå tilståelse eller forklaring eller foretager en lovstridig anholdelse, fængsling, ransagning eller beslaglæggelse, straffes han med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Paragraf 150: Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

Paragraf 155, 1. punktum: 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Paragraf 157: Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Kilder: Anklageskriftet i sagen, retsplejeloven, straffeloven/Ritzau