Fakta

Fakta - KRISØV 2017

NOST (National Operativ Stab) varetager en koordinerende funktion, og skal blandt andet sikre, at regeringens krisestyringsorganisation og de respektive sektorer løbende er i besiddelse af relevante, koordinerede og præcise oplysninger om den konkrete indsats. De faste medlemmer i NOST er Rigspolitiet (formand), Beredskabsstyrelsen, Værnsfælles Forsvarskommando, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. NOST indkalder endvidere ad hoc-medlemmer fra relevante myndigheder m.fl.

I hver af landets 12 politikredse kan der etableres en lokal beredskabsstab, (LBS), som varetager den tværgående koordination og samarbejde ved ekstraordinære hændelser inden for politikredsens geografiske område. De faste medlemmer i de lokale beredskabsstabe er politiet (formand), Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter, kommunerne og regionens sundhedsberedskab. Politiet kan desuden indkalde ad hoc-medlemmer fra andre relevante myndigheder samt private aktører.

Kriseberedskabsgruppen er et planlægningsforum, som understøtter den løbende tilpasning af det nationale krisestyringssystem. Gruppen består af repræsentanter på afdelings- og kontorchefsniveau fra Forsvarsministeriet (formand), Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste og Sundhedsstyrelsen.