Fakta

FAQ om den nye anmeldepligt

Hvem er omfattet af anmeldepligten?
Alle borgere og virksomheder er omfattet af anmeldepligten.

Er det alle, også private haveejere?
Ja

Er det kun relevante professionelle fagfolk?
Professionelle vil ofte være de mest kompetente til at afgøre, om der er tale om en anmeldepligtig planteskadegører. Så anmeldelser vil nok primært komme fra den side. Men det er som sagt et krav, som er relevant for alle. Anmeldepligten skal sikre at plantesundhedsmyndigheden hurtigst muligt informeres om forekomsten af de særligt skadelige planteskadegørere, så vi kan forhindre deres etablering og spredning i Danmark/EU, til gavn for erhverv, private og hele samfundet.

Er det også den enkelte ansatte i fx en anlægsgartnervirksomged eller kommunal vej & park?
Ja, anmeldepligten gælder også for den enkelte ansatte i en virksomhed eller i kommunen.

Er det kun særligt sagkyndige?
Nej. NaturErhvervstyrelsen vil undersøge og eventuelt stille uddybende spørgsmål til hver enkelt anmeldelse for at kvalificere, om det drejer sig om fund eller begrundet mistanke om en karantæneskadegører.

Er der noget retsligt i det?
Ja, alle har en anmeldepligt. Bestemmelsen findes i bekendtgørelsen om planteskadegørere og manglende anmeldelse kan straffes med bøde. Det er i givet fald op til NaturErhvervstyrelsen at bevise at man ikke har overholdt sin anmeldepligt. Vi har fokus på det overordnede formål, nemlig at sikre, at plantesundhedsmyndigheden informeres om forekomsten af særligt skadelige planteskadegørere.

Kan man blive gjort ansvarlig for noget, hvis man burde have gjort eller opdaget noget, men ikke gjorde det?
Man kan blive gjort ansvarlig, hvis man har siddet inde med vigtig viden om forekomst af en karantæneskadegører og ikke har overholdt anmeldepligten.

Kilde: Naturerhvervstyrelsen.