Fakta

Her er retsgrundlaget

Markedsføringsloven § 3, stk. 1

  • ”Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, jf. dog stk. 3.” Af forarbejderne til § 3 fremgår bl.a følgende: ”Bestemmelsen finder endvidere anvendelse på forhold vedrørende smag og anstændighed. Hensynet til smag og anstændighed skal forstås i en bred samfundsmæssig kontekst og beskytter bl.a forbrugerne mod handelspraksis, som krænker almene samfundshensyn.”
  • Foreløbigt forbud:
    • Ifølge markedsføringslovens § 36 kan Forbrugerombudsmanden, når der øjensynligt er fare for, at formålet med et forbud vil forspildes, hvis en almindelig retssag skal afventes, nedlægge foreløbigt forbud. Sag til stadfæstelse af forbuddet skal anlægges ved retten senest næste hverdag.
    • Kan en sag til stadfæstelse af Forbrugerombudsmandens forbud ikke afgøres af retten ved dom senest 5 hverdage efter sagens anlæg, kan retten under sagens forberedelse inden udløbet af fristen ved kendelse bestemme, at forbuddet fortsat skal gælde. Stadfæstes forbuddet ikke inden fristens udløb, er det bortfaldet.
    • Forsætlig overtrædelse af forbuddet kan ifølge retsplejelovens § 430 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.