Fakta

Hvad er Bagmandspolitiet?

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kaldet Bagmandspolitiet – varetager for det første behandlingen af straffesager om særlig økonomisk kriminalitet.

Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse – af et betydeligt omfang, – som led i organiseret kriminalitet, – ved anvendelse af særegne forretningsmetoder eller – som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter.

For det andet varetager SØIK behandlingen af internationale straffesager, navnlig om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor efterforskningen og strafforfølgningen forudsætter – særlig viden og indsigt i forholdene i udlandet, og – at der etableres et samarbejde med myndigheder institutioner, organisationer mv. i andre lande.

Ud over de konkrete straffesager bliver SØIK inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde.

SØIK varetager desuden følgende opgaver:

– Modtagelse og analyse af underretninger om hvidvask og finansiering af terrorisme

– Opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet

– Visitation af straffesager, herunder af anmeldelser om krænkelser af intellektuelle rettigheder

Medarbejderne i SØIK består af jurister, polititjenestemænd, specialkonsulenter med økonomisk baggrund, analytikere og administrative medarbejdere.

Kilde: SØIK på LinkedIn