Fakta

Nuværende og ny voldtægtslov

* Den nuværende §216 stk. 1 lyder: “For voldtægt straffes med fængsel indtil otte år den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen”.

* Forslaget til ændringen af §216 stk. 1 lyder: “For voldtægt straffes med fængsel indtil otte år den, der har samleje med en person, der ikke deltager frivilligt”.

* Desuden foreslås en tilføjelse om, hvordan begrebet frivilligt skal forstås. Den lyder: “For at en deltagelse skal anses som frivillig, skal valget om at deltage være kommet til udtryk gennem ord eller handling eller fremgå af den konkrete situation og sammenhæng. Der foreligger ikke frivillighed, hvis gerningsmanden har tiltvunget sig samleje ved vold eller trussel om vold. Der foreligger heller ikke frivillighed, hvis gerningsmanden har skaffet sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen”.

Kilder: Retsinformation, Justitsministeriet.