Fakta

"Respektpakken"

1. Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

2. Anstiftere og ledere af opløb skal gøres kollektivt erstatningsansvarlige for alle materielle skader

3. Politiet skal have bedre redskaber til at sikre identiteten på gerningsmændene ved optøjer og andre former for uroligheder

4. Gennemførelse af strafskærpelse for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden

5. Mulighed for at kommuner kan yde økonomisk tilskud til privates tv-overvågning

6. Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste skal udvides til også at omfatte indirekte trusler

7. Indførelse af en ny chikaneregel i straffeloven til beskyttelse af personer i offentlig tjeneste

8. Anklagemyndigheden skal have øget fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder

9. Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste, når overgrebet sker i den pågældendes fritid

10. Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste

11. Skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste

12. Øget brug af udeblivelsesdomme (initiativet vil blive gennemført med lovforslag nr. L 105 om ændring af retsplejeloven, der blev fremsat den 14. december 2016)

13. Indførelse af sms-beskeder om retsmøder

14. Indførelse af straf for udeblivelse fra afsoning

15. Indførelse af straksafsoning, hvis den dømte tidligere er udeblevet fra afsoning

16. Konsekvent stop for sociale ydelser ved udeblivelse fra afsoning

17. Særlig operativ indsats vedrørende bødeinddrivelse

18. Indførelse af sms-beskeder om indkaldelse til afsoning