Fakta

Sådan er reglerne for færdsel ved togspor

Kørsel over jernbanespor

Du må ikke køre over jernbanesporet:

 • Når signalanlægget viser, at du har pligt til at standse
 • Når bommene er lukkede
 • Imens bommene lukkes eller åbnes
 • Hvis jernbanepersonale signalerer, at toget nærmer sig

Færdselsregler for gående

Du må ikke gå over jernbanesporet:

 • 10 Stk. 7. På steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved signalanlæg, må kørebane og cykelsti kun betrædes, når signal, der gælder for den gående, viser grønt lys, eller når det ved politiets tegngivning tilkendegives, at færdslen er fri i den gåendes færdselsretning.

Du får en bøde på minimum 500 kroner, hvis reglerne overtrædes.

Færdsel over jernbanespor m.v.

 • 5. Trafikanter, der skal passere jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed. Færdsel over jernbaneoverkørsel må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Kørende skal afpasse hastigheden således, at standsning om nødvendigt kan ske før sporene. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.
 • Stk. 2. Trafikanter må ikke passere jernbaneoverkørsel, når:
  – pligt til standsning er tilkendegivet ved signalanlæg,
  – bomme er lukkede, eller medens bomme lukkes eller åbnes, eller
  – jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig.
 • Stk. 3. Standsning skal ske i betryggende afstand fra sporene og før signal eller bom.
 • Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også for passage af andre overkørsler samt for kørsel på eller over spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende uden at være afgrænset derfra.

Du får et klip i kørekortet, hvis disse regler overtrædes. Derudover får du en bøde på minimum 1.000 kroner.

Kilde: Lokaltog.dk, Uddrag af lovgivningen