Fakta

Sådan kan regeringen tage passet

Et flertal i Folketinget vedtog i sidste måned et lovforslag, der gør det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer, hvis de er kategoriseret som fremmedkrigere.

Her kan du blive klogere på loven, som er blevet hastebehandlet:

* Loven om dansk indfødsret og udlændingeloven er blevet ændret. Der er føjet et stykke til, som lyder:

– Den, som udviser en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændinge- og integrationsministeren frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

* Med indfødsretten ryger statsborgerskabet.

* Sagerne skal vurderes og afgøres af udlændinge- og integrationsministeren.

* Hvis oplysningerne i sagen af sikkerhedsmæssige grunde vurderes ikke at kunne udleveres til udlændinge- og integrationsministeren, skal justitsministeren foretage vurderingen.

* Den vurdering lægger udlændinge- og integrationsministeren til grund for sin beslutning.

* Når man fratager statsborgerskabet administrativt, betyder det, at beslutningen træffes uden en dommer.

* Når ministeren har frakendt et statsborgerskab har en fremmedkriger fire uger til at klage over frakendelsen af sit danske pas og få sagen for Københavns Byret.

* Der bliver dog mulighed for få dispensation for tidsfristen. Men kun hvis der er en god grund til, at personen ikke har sendt sin klage inden for fristen på fire uger.

* Vedkommende vil få besked om fratagelse af statsborgerskabet via e-boks.

* I retten får personen en beskikket advokat til at føre sin sag.

* En anke vil ikke få opsættende virkning. Det betyder, at frakendelsen stadig gælder, mens en anke behandles.

* Ministeren må i sin vurdering af en frakendelse af statsborgerskabet godt lægge vægt på handlinger, der er sket før lovforslagets vedtagelse. Det skal dog omhandle overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Det er de kapitler, der handler om landsforræderi og terrorisme.

* Til gengæld kan det ikke i sig selv koste statsborgerskabet, hvis en person er rejst til bestemte forbudte zoner og områder i Syrien uden tilladelse.

* Loven ophæves den 1. juli 2021, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Kilder: Ritzau, Folketinget, regeringen.