Fakta

Valgbarhedsnævnet

  • Det er Valgbarhedsnævnet, der afgør, om en dom mod en politiker betyder, at vedkommende ikke kan bestride sin post.
  • Et medlem af et kommunalt eller regionalt råd m.v. kan fortabe sin valgbarhed, hvis medlemmet ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør medlemmet uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.
  • Valgbarhedsnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i spørgsmål om fortabelse af valgbarhed for medlemmer af kommunale og regionale råd samt andre offentlige hverv, der er betinget af, at medlemmet er valgbar til et kommunalt eller regionalt råd.
  • Bliver et kommunalbestyrelses- eller regionsmedlem m.fl. straffet i løbet af sin valgperiode, skal kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indberette det til Valgbarhedsnævnet.  Et nyvalgt medlem af en nyvalgte kommunalbestyrelse eller et regionsråd kan også gøre gældende, at en kandidat på grund af straf ikke er valgbar. Spørgsmålet herom afgøres af  Valgbarhedsnævnet.
  • Valgbarhedsnævnet består af 1 formand og 1 næstformand, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren, og 3 andre medlemmer, hvoraf Danske Regioner og KL hver udpeger 1 medlem, og økonomi- og indenrigsministeren udpeger 1 medlem, der er kyndigt i forvaltningsret.

Kilde: Økonomi- og indenrigministeriet