ANNONCE

PRM / Byråd godkender historisk stærkt velfærdsbudget

8. oktober 2020 09:27 | Af: Ritzau Info
 

De store ord var fremme, da Egedal byråd onsdag aften godkendte budgettet for 2021 – 2024. Der er tale om et budget, som tilgodeser alle store velfærdsområder. Egedal rykker nu endnu tættere på ambitionen om at blive kommunen med “Verdens bedste hverdag”.

Pressemeddelelse fra Egedal Kommune

På byrådsmødet i august måned besluttede man de 3 fokusområder, som sammen med visionen om “Hverdag og fællesskab i bevægelse” danner rammerne for udviklingen i kommunen:

·Vi bruger naturen i hverdagen.
·Vi skaber tryghed gennem nærvær.
·Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber.

Onsdag aften bestod fokusområderne den første store eksamen – de danner nemlig grundlag for prioriteringerne i budgettet for Egedal Kommune i de kommende år.
Allerede den 23. september indgik et stort flertal i byrådet en budgetaftale. Denne budgetaftale er nu blevet godkendt, og dermed er budgettet for 2021-2024 på plads.
Budgettet bygger på de 4 hjørnesten i kommunens økonomiske politik.

·Overskuddet på driftsbalancen skal være på minimum 138 mio. kr.
·Den udmeldte serviceramme skal overholdes.
·Anlægsniveauet skal være på 120 mio. kr., under indtryk af samlet anlægsramme. I år er rammen mellem KL og Regeringen forhøjet til 21,6 mia. kr. Det betyder at Egedals anlæg forhøjes til160 mio. kr.
·Vores kassebeholdning skal have en gennemsnitslikviditet på 100-125 mio. kr.

Borgmester Karsten Søndergaard har stor ros til det flertal i byrådet, som står bag budgetaftalen:

Det er et flertal, som udviser stor ansvarlighed. Det er også et flertal, som har grebet denne mulighed for at være ambitiøse på hele Egedal Kommunes vegne. Det kan lade sig gøre, fordi vi har en sund økonomi, som er i balance. Derfor kommer langt de fleste borgere i 2021 til at opleve betydelige forbedringer i deres hverdag.
Natur og udeliv i højsædet
Budgettet beskriver han også som et historisk stærkt velfærdsbudget. Men ud over de store velfærdsområder er der i budgettet også plads til en række forbedringer på områder, som understøtter borgernes brug af naturen og udelivet i det hele taget.

Her under coronaen har vi set, hvor vigtigt det er at kunne bruge vores natur og at kunne være sammen udendørs. Vi afsætter nu midler til cykelstier, shelters, bålhytter, udendørs læringsrum og en forhindringsbane – alt sammen for at vi kan bruge naturen endnu mere i hverdagen”, siger Karsten Søndergaaard.
Samlet set afspejler budgettet Egedal kommunes kerne-DNA som en bundsolid, nordsjællandsk kommune. Med budgettet bliver ældre- og dagtilbudsområdet både opnormeret og medarbejderne bliver fagligt opkvalificeret, kulturhusene bliver renoveret, og der afsættes flere midler til det forebyggende arbejde blandt unge og sårbare borgere. Endelig prioriteres der også midler til IT-understøttelse i folkeskolerne, så lærerne får mere tid til at deres kerneopgave, nemlig undervisning.
Også erhvervslivet bliver tilgodeset – både ved en nedsættelse af byggesagsgebyret, og gennem midler til forbedring af de trafikale forhold i Værebro erhvervsområde.
Budgettet bygger også videre på den langsigtede investeringsplan, som byrådet besluttede i forbindelse med budget 2019, og som årligt revideres. Dermed er der også plads til store projekter indenfor de 4 overordnede spor: kreative læringsfællesskaber, byudvikling, bygningsvedligehold, samt plejeboliger og botilbud.
Samlet set danner budgettet rammer for, at Egedal bliver end endnu mere attraktiv bosætnings-, arbejds- og erhvervskommune. 2021 bliver året, hvor Egedal rykker endnu tættere på ambitionen om at blive kommunen med “Verdens bedste hverdag”.
Se budgettet her.


Fakta om Budget 2021-2024
Sådan skal pengene prioriteres:
Corona-pulje
Til sikring af de afledte konsekvenser af Corona-pandemien; bl.a. investering i at få ledige i arbejde eller efteruddannelse og til at sikre kvaliteten af rengøringen er tilstrækkelig.
Omsorg og faglighed i ældreplejen
Opnormering af aftenvagten på plejecentrene for at sikre bedre tid til aftenrutiner, samtale og omsorg.
Faglig opkvalificering af personale og anvendelse af simulationsmiljøet LearningLab, hvor medarbejderne trygt kan træne og øve fagligt udfordrende opgaver.
Udvidelse af supervisionen på plejecenterområdet generelt.
Styrkelse af dagtilbud
Efteruddannelse af vores pædagogiske assistenter og medhjælpere.
Øgede normeringer i dagtilbud.
Midler til IT-support og understøttelse for at frigøre det pædagogiske personales tid til børnene.
Re-etablering af dagtilbudspladser i Tryllefløjten i Ølstykke.
Ny daginstitution i Ølstykke med fokus på høj arkitektonisk, æstetisk og pædagogisk kvalitet.
Udvidelse af Børnehuset Hvidehøj i Ganløse.
Praktisk og faglig understøttelse af folkeskolerne
Udvidelse af pedel-servicen til sikring af bedre vedligeholdelse ude og inde på skolerne.
Midler til at højne standard for vedligeholdelse af grønne områder og bekæmpe ukrudt ved institutioner og skoler.
Pilotprojekt om affaldssortering.
Midler til IT support og understøttelse i undervisningen.
2-voksne på mellemtrinnet efter behov.
Finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole
De unge
Midler til normering/aktiviteter i klubberne.
Aktiviteter der understøtter de unges behov for tryghed og nærvær gennem frivillige indsatser.
Midler til at sikre udgående SSP-arbejde; et gadeteam, der kan lave konkret opsøgende arbejde hos de unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd.
Forebyggelse på socialområdet
Midler til at sikre gode tilbud til den voksende målgruppe af sårbare børn og unge med diagnoser.
Styrket kultur og idræt i fællesskaber
Renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus samt midler til en vært og vedligehold af stedet.
Gratis benyttelse af Ølstykke Svømmehal for medarbejdere for at forebygge og forbedre ryg og skulderskader.
Pulje under Kultur- og Erhvervsudvalget til at støtte til frivillighed med fokus på foreninger, erhvervsliv, den åbne skole og lokalsamfundene.
Indbydende foyer og musiksal i Smørum Kulturhus.
Forskønnelse af kulturhusene i Veksø og Ganløse
Erhvervsinvesteringer og nedsættelse af byggesagsgebyr
Nedsættelse af byggesagsgebyr fra 739 kr. til 599 kr.
Forbedring af bl.a. trafikale forhold i Værebro erhvervsområdet.
Forum og nye typer af borgerdialog
Midler til at afvikle arrangementer og foretage forskellige forsøg med nye typer af borgerdialog.
Cykelstier
Etablering af cykelsti ved Søhøjskolen.
Asfaltering af skolestien mellem Slagslunde og Ganløse asfalteres og der etableres lys.
Lys på supercykelstien Stenløse-Jyllinge.
Stiforløbet over landet mellem Slagslunde og Stenløse forbedres med anlæggelse af cykelgrussti på dele af strækningen.
Natur i hverdagen
Samarbejde med Naturstyrelsen om naturcenter med mulighed for bl.a. madlavning og overnatning i shelters til brug for skoler og familier.
Etablering af udendørs læringsrum, som skoler og institutioner kan benytte til hverdag.
Opdatering og vedligeholdelse af Stenløse Stadion.
Etablering og drift af forhindringsbane for børn og voksne.
Øvrigt
Vejbrønde i Tangbjerg.
Adgangsvej til eksisterende tunnel under Dam Holme.
Evaluering og sikring af rundkørslen i Ganløse.

Kontakt:

Presseansvarlig Rasmus Øhlenschlæger tlf.: 72596203 email: raoh@egekom.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/byrad-godkender-historisk-staerkt-velfaerdsbudget?releaseId=13601661

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu