ANNONCE

PRM / EUSA PHARMA OCH PAPA GIOVANNI XXIII HOSPITAL [PAPA GIOVANNI XXIII-SJUKHUSET], ITALIEN, TILLHANDAHÅLLER INTERIMISTISKA ANALYSDATA FÖR PATIENTER MED COVID-19 SOM BEHANDLATS MED SILTUXIMAB FRÅN SISCO-STUDIEN

8. april 2020 16:29 | Af: Ritzau Info
 

Hemel Hempstead, STORBRITANNIEN och Bergamo, ITALIEN -1 APRIL 2020- EUSA Pharma, ett globalt läkemedelsföretag som fokuserar på onkologi och sällsynta sjukdomar, tillkännagav idag de första preliminära rönen från studien på Papa Giovanni XXIII Hospital som sponsras av SISCO (Siltuximab In Serious COVID-19 [siltuximab vid allvarlig COVID-19]),1 baserat på en i förväg planerad dataanalys den 24 mars 2020.

Pressemeddelelse fra EUSA Pharma

Siltuximab är en interleukin-6-riktad (IL-6-riktad) monoklonal antikropp som godkänts av den amerikanska hälsomyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA) samt i ett antal andra jurisdiktioner över hela världen för behandling av patienter med multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD) som är humanimmunbristvirus-negativa (HIV-negativa) och humant herpesvirus-8-negativa (HHV-8-negativa) (även kallat idiopatisk MCD eller iMCD). Siltuximab undersöks för patienter med COVID-19 som har utvecklat allvarliga andningskomplikationer, den främsta orsaken till morbiditet och mortalitet.

Interimdata från de första 21 patienterna som behandlats med siltuximab och som följts i upp till sju dagar visar att en tredjedel (33%, n=7) av patienterna upplevde en klinisk förbättring med ett minskat behov av syrgasstöd och 43% (n=9) av patienternas tillstånd stabiliserades, ej indicerat av kliniskt relevanta förändringar. Kombinerat innebär detta att över tre fjärdedelar av patienterna som behandlades med siltuximab (76%, n=16) uppvisade antingen stabil eller förbättrad sjukdom vid interimsanalysen. En försämring av sjukdomen sågs hos 3 (14%) patienter medan 1 (5%) patient avled och 1 (5%) upplevde en cerebrovaskulär händelse.

Dessutom minskade nivåerna av C-reaktivt protein (CRP), en markör för systemisk inflammation, från baslinjen till och med Dag 5 efter behandling med siltuximab hos alla patienter med tillräcklig mängd registrerade värden (100%, 16/16). Denna nivå av minskning bibehölls hos dessa patienter (100%, 16/16) under sju dagar efter behandling med siltuximab. Minskning av CRP anses vara ett robust surrogat för att påvisa effekten av IL-6-hämning.2

Majoriteten (90%, 19/21) av patienterna hade feber vid baslinjen, 13/21 (62%) med en torr hosta och 15/21 (71%) med dyspné (andnöd). Förhållandet mellan partiellt tryck för arteriell syrgas (PaO2) och procent av inandad syrgas (FiO2), det så kallade P/F-förhållandet eller lungfunktionen, samt IL-6 låg utanför normalt intervall vid baslinjen hos majoriteten av patienter med ett median-P/F-förhållande på 127 (exklusive de >300 och som indikerar akut respiratoriskt stressyndrom [Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS]3) och mediannivåer för perifert IL-6 på 140 pg/ml (intervall 113-239 pg/ml). Serum-CRP var förhöjt hos alla patienter vid baslinjen, med ett medianvärde på 23 mg/dl (intervall 10-43 mg/dl).

Ett manuskript förbereds just nu för inlämning till en ledande medicinsk tidskrift och den förtryckta sammanfattningen har lämnats in och kommer att finnas tillgänglig via www.medRxiv.org mycket snart.

Professor Alessandro Rambaldi, MD, PhD, Papa Giovanni XXIII Hospital, Bergamo, Italien, studiens sponsorprövare och chef för hematologienheten och avdelningen för onkologi och hematologi, sa: “Vi som jobbar på Papa Giovanni XXIII Hospital är glada över att kunna meddela dessa preliminära observationsdata. Även om vi ännu inte identifierat och analyserat kontrollgruppen med patienter, ger dessa inledande data hos patienter behandlade med siltuximab viktig information som vägledning för beslut om lämplig användning av siltuximab i både verkliga och nya studier av COVID-19 medan vi fortsätter att undersöka vilken roll IL-6-blockaden kan spela. Viktigt är att dessa preliminära okontrollerade data bekräftar höga nivåer av IL-6 vid baslinjen, där även CRP är högt vid baslinjen men minskar med siltuximab-behandling, vilket tyder på monoklonala antikroppars roll i en möjlig behandlingsstrategi för denna dödliga infektionssjukdom. Ytterligare data kommer att finnas tillgängliga från återstående patienter, den fallkontrollerade analysen och 30-dagarsuppföljningen av mortalitet när de blir tillgängliga.”

Lee Morley, Chief Executive Officer, EUSA Pharma, sade: “Vi är mycket glada över att kunna släppa dessa preliminära data från SISCO-studien och hoppas att resultaten kommer att bidra till att vägleda verkliga behandlingsbeslut under denna kritiska nödsituation. Vi ser fram emot att delta i ytterligare studier för att undersöka potentialen hos siltuximab för patienter som lider kraftigt av andningskomplikationer från COVID-19 och göra ytterligare data tillgängliga så snart som möjligt. Vi är mycket tacksamma för teamet på Papa Giovanni XXIII Hospital i Bergamo, Italien, för deras extraordinära insatser i samband med utförandet av SISCO-studien och sammanställning av dessa interimistiska data under extremt svåra omständigheter.”


Om SISCO-studien

SISCO-studien sponsras av Papa Giovanni XXIII Hospital och är en fallkontrollerad observationsstudie av siltuximab, en chimerisk monoklonal antikropp som riktar sig mot mänskligt IL-6, för behandling av patienter med COVID-19 som utvecklar allvarliga andningskomplikationer. Ergomed plc (LSE: ERGO), ett företag som fokuserar på att tillhandahålla specialiserade tjänster till läkemedelsindustrin, tillhandahåller kliniska forskningstjänster för studien.

Studien representerar datainsamlingen och analysen av en rad patienter som behandlats under ett pågående akut compassionate use-protokoll. Studien undersöker två kohorter retrospektivt, patienter inlagda på sjukhus före inläggning på en intensivvårdsavdelning (IVA) eller patienter som redan kräver intensivvård, och kommer att jämföra med matchande kontrollgrupp. Primära resultatmått är minskning av behovet av invasiv ventilation, tid som tillbringats på IVA eller 30-dagarsmortalitet.

De bevis som framträder tyder på att vissa patienter med COVID-19 svarar med en överproduktion av IL-6, en inflammatorisk cytokin, vilket leder till ett cytokinstorm – när immunsystemet blir överstimulerat och angriper patientens egna kropp. Förhöjda nivåer av IL-6 är förknippade med sjukdomens svårighetsgrad och kan leda till allvarliga lungkomplikationer och/eller akut respiratoriskt stressyndrom (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) – den främsta orsaken till mortalitet för patienter med COVID-19.Därför, genom att direkt rikta in sig på denna cytokin, kan de kliniska resultaten för dessa kritiskt sjuka patienter förbättras.

SISCO-studien har inkluderat totalt 25 patienter med bekräftad SARS-CoV-2-infektion (COVID-19) och andningskomplikationer vars preliminära data presenteras från de första 21 som behandlats med siltuximab. Alla patienter i studien behandlades med siltuximab med en dos på 11 mg/kg som infunderas under en timme och där en andra dos är möjlig i enlighet med läkarens bedömning. Av de 21 patienter som behandlades med siltuximab fick 5 en andra dos (5/21; 24%), 48-72 timmar efter den första infusionen. De flesta patienter var män (18/21, 86%) i åldrarna 48 till 75 år. De vanligast förekommande komorbiditeterna hos denna patientgrupp var: hypertoni hos 43% (9/21), kardiovaskulär sjukdom hos 19% (4/21) respektive diabetes hos 24% (5/21) av patienterna.

Denna studie kommer att tillhandahålla viktiga data för att informera framtida kliniska studier, om vilka diskussioner pågår, för att ytterligare undersöka effektiviteten av siltuximab hos patienter med COVID-19 som utvecklar allvarliga andningskomplikationer. Initiala data har publicerats idag. Nästa fas av data, som kommer att jämföra resultaten hos matchande fallkontrollpatienter som inte behandlas med siltuximab, förväntas under de kommande veckorna.

Referenser

1 SISCO Study (NCT04322188); https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322188

2 Clin Cancer Res; 21(6) March 15, 2015 https://clincancerres.aacrjournals.org/content/21/6/1248.long

3 JAMA, 307 (23), 2526-33 2012: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/1160659#SLUTAR#Om siltuximab

Siltuximab är en monoklonal antikropp som blockerar verkningsmekanismen hos interleukin-6 (IL-6), en multifunktionell cytokin som ses med förhöjda nivåer vid flera inflammatoriska tillstånd.

Det är godkänt av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och European Medicines Agency (EMA) liksom i ett antal andra jurisdiktioner över hela världen, under varumärket SYLVANT®, för behandling av patienter med multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD) som är humanimmunbristvirus-negativa (HIV-negativa) och mänskligt herpesvirus-8-negativa (HHV-8-negativa) (även kallat idiopatisk MCD eller iMCD). iMCD är en sällsynt, livshotande och försvagande lymfoproliferativ sjukdom, vilket ger en onormal överväxt av immunceller och delar många symtomatiska och histologiska egenskaper med lymfom.

Siltuximab är inte godkänt för behandling av COVID-19.

EUSA Pharma har exklusiva rättigheter till SYLVANT® globalt. EUSA Pharma har beviljat BeiGene, Ltd. exklusiv rättighet till utveckling och kommersialisering av SYLVANT® i Stor-Kina.

Indikationer för och användning av SYLVANT®Se fullständig förskrivningsinformation för ytterligare information.


SYLVANT® (siltuximab) är indicerat för behandling av patienter med multicentrisk Castlemans sjukdom (MCD) som är HIV-negativa och HHV-8-negativa.

Begränsningar för användning: SYLVANT® har inte studerats hos patienter med MCD som är HIV-positiva eller HHV-8 positiva eftersom SYLVANT® inte band sig till viralt producerat IL-6 i en icke-klinisk studie.

Kontraindikationer: Allvarlig överkänslighetsreaktion mot siltuximab eller något av hjälpämnena i SYLVANT®.

Dosering och administrering

Administrera SYLVANT® 11 mg/kg under en timme som en intravenös infusion var tredje vecka tills det inte fungerar längre.

Utför hematologiska laboratorietester före varje dos av behandling med SYLVANT® under de första 12 månaderna och därefter vid var tredje doseringscykel. Om behandlingskriterierna som beskrivs i förskrivningsinformationen inte uppfylls, överväg att avvakta behandling med SYLVANT®. Minska inte dosen.

Administrera inte SYLVANT® till patienter med svåra infektioner tills infektionen är borta.

Avbryt SYLVANT® hos patienter med allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, anafylaxi, allvarliga allergiska reaktioner eller cytokinfrisläppningssyndrom. Påbörja inte behandling igen.

Om EUSA Pharma

EUSA Pharma grundades i mars 2015 och är ett läkemedelsföretag i världsklass som fokuserar på onkologi och sällsynta sjukdomar. Företaget bedriver omfattande kommersiell verksamhet i USA och Europa och närvarar också direkt på vissa andra marknader över hela världen. EUSA Pharma leds av en erfaren ledningsgrupp med goda meriter med avseende på att bygga framgångsrika läkemedelsföretag och stöds av betydande finansiering från ledande life science-investeraren EW Healthcare Partners. För mer information, besök: www.eusapharma.com.


Om Papa Giovanni XXIII Hospital

Papa Giovanni XXIII Hospital är ett av de största sjukhusen i Lombardiet och sträcker sig över 320 tusen kvadratmeter och har över 900 vårdplatser. Bland de kompetensområden där de utmärker sig spelar cancercentret en viktig roll och hit kommer patienter från hela nationen och även från andra länder. Sjukhuset spelar en ledande roll i det italienska svaret på den pågående globala COVID-19-pandemin.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/eusa-pharma-och-papa-giovanni-xxiii-hospital-papa-giovanni-xxiii-sjukhuset-italien-tillhandahaller-interimistiska-analysdata-for-patienter-med-covid-19-som-behandlats-med-siltuximab-fran-sisco-studien?releaseId=13591653

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu