ANNONCE

PRM / Klimapartnerskab for energi og forsyning afleverer sine anbefalinger

16. marts 2020 08:01 | Af: Ritzau Info
 

Klimapartnerskabet for energi og forsyning har i dag afleveret sine anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Pressemeddelelse fra Dansk Energi

Klimapartnerskabet for energi og forsyning konkluderer i sin rapport, at det er muligt at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030 i forhold til 1990, og rapporten anviser en klar vej til at nå klimamålet. Det vil kræve en omfattende udfasning af fossile brændsler i det danske samfund og en markant udbygning af den vedvarende energi.

Energi- og forsyningssektoren har reduceret sine egne udledninger med 58 % siden 1990, og rapporten konkluderer, at sektoren i 2030 kan have reduceret sine udledninger med mindst 95 %.

Klimapartnerskabet for energi og forsyning har på baggrund af en samlet fortrængningsmodel analyseret, hvilke tiltag på tværs af sektorer der kan bidrage med de nødvendige CO2-reduktioner frem mod 2030. I energi- og forsyningssektoren kan en fuld udfasning af kul, olie og naturgas fra produktionen af el og fjernvarme og en fuld udfasning af olie og naturgas fra den individuelle opvarmning bidrage med de største reduktioner. Samtidig er der brug for CO2-fangst og -lagring, en øget udsortering og genanvendelse af plast i affaldsenergien, og en elektrificering og effektivisering af olie- og naturgasproduktionen i Nordsøen. De samlede reduktioner i energi- og forsyningssektoren vil svare til halvdelen af de nødvendige reduktioner i Danmark for at nå 70 %-målsætningen.

De resterende reduktioner skal ifølge rapportens analyser komme fra landbrug, transport, industri og bygninger. De centrale virkemidler vil være yderligere energibesparelser, en øget elektrificering, øget brug af biogas, langt flere elbiler på vejene og nye grønne transportbrændsler baseret på grøn elektricitet. Samlet set forventes det, at elforbruget i Danmark vil fordobles, hvilket skal imødekommes gennem en udbygning af grøn elektricitet fra både landvind, havvind og solceller. Desuden skal biogaskapaciteten i Danmark udbygges markant som erstatning for naturgas i industri og boliger og til anvendelse i tung transport.

Det øgede forbrug af grøn elektricitet og de stigende mængder af vedvarende energi vil kræve, at der investeres i en betydelig udbygning af den danske el-infrastruktur. For at minimere behovet for udbygning af vedvarende energi og infrastruktur vil det være afgørende, at forbruget gøres mere fleksibelt og intelligent, så produktionen fra vind- og solenergi udnyttes bedst muligt, og spidsbelastningerne i infrastrukturen bredes mest muligt ud over døgnets timer.

På en række områder, bl.a. i lastbiler, skibe og fly samt i visse industrielle processer, er det ikke muligt at erstatte brugen af fossile brændsler med grøn elektricitet, biogas eller biobaserede brændsler. I disse sektorer vil der blive behov for at erstatte de fossile brændsler med brint eller andre grønne brændsler baseret på brint, de såkaldte Power-to-X-brændsler. Her anvendes grøn elektricitet i en elektrolyseproces til at producere brint eller mere avancerede grønne brændsler baseret på brint. Produktionen af Power-to-X-brændsler giver samtidig muligheden for lagring af energi i stor skala.

Rapporten konkluderer, at Danmark har en unik mulighed for at bidrage til den internationale grønne omstilling gennem eksport af store mængder grøn elektricitet, og dermed bygge videre på Danmarks position som grøn pionernation og bidrage markant til klimaneutralitet i EU i 2050. Samtidig kan Danmark øge sin allerede store, globale eksport af grøn teknologi og rådgivning. Ud over at bidrage med CO2-reduktioner vil en øget eksport skabe eksportindtægter og arbejdspladser på tværs af hele Danmark.

Rapporten estimerer, at der årligt skal investeres 32 mia. kr. ekstra i grøn energi, elektrificering og infrastruktur frem mod 2030. Den samlede meromkostning for samfundet i 2030 forventes at være ca. 15 mia. kr., svarende til ca. 5.000 kr. om året pr. husstand. Det er for den enkelte et mærkbart beløb, men fordi danskernes indkomster forventes at stige markant mere i samme periode, vil energiudgifter i 2030 udgøre en mindre del af husholdningsbudgettet end i dag.

Staten har i dag store indtægter fra beskatning af fossile energikilder, og hvis de udfases, vil det medføre et skønnet provenutab for staten på 21-25 mia. kr. i 2030. Klimapartnerskabet opfordrer derfor til, at der gennemføres en grøn skatte- og afgiftsreform, der understøtter realiseringen af 70 %-målet

Formand for energi- og forsyningssektorens klimapartnerskab, Henrik Poulsen, adm. direktør i Ørsted, siger:

“Med anbefalingerne fra energi- og forsyningssektoren giver vi et sammenhængende bud på, hvordan Danmark kan nå det ambitiøse mål om en reduktion i CO2-udledningerne på 70 % i 2030, og rapportens konklusion er, at det er muligt at nå målet. Det vil kræve store investeringer og forandringer i vores samfund, men omstillingen rummer også store muligheder for at befæste Danmarks styrkeposition inden for grønne løsninger og bæredygtighed og dermed bidrage til Danmarks langsigtede konkurrenceevne, vækst og velstand.”

Den globale opvarmning er en markant og presserende udfordring for verdenssamfundet, men i den nuværende situation skal fokus og alle kræfter rettes mod at håndtere COVID-19 og de afledte konsekvenser. Derfor gives der ikke interviews i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Kontakt:

Michael Korsgaard
Presserådgiver hos Ørsted
99 55 94 25
mikon@orsted.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/klimapartnerskab-for-energi-og-forsyning-afleverer-sine-anbefalinger?releaseId=13590016

** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu